Izglītojoša nodarbība "Vāveru tīšana"

Nodarbības mērķis:  Apgūstot jaunas prasmes, izgatavot senu rotaļlietu, gūt izpratni par ģimenes vērtībām un lomu personības attīstībā, izprast paaudžu saikni nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Nodarbības gaita: Nodarbības sākumā ar skolēniem notiek saruna par nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma veidiem, par ģimenes un paaudžu lomu tā saglabāšanā. Skolēni tiek iepazīstināti ar vienu no bērnu rotaļāšanās veidiem zemnieku mājās 19., 20. gadsimtā. Nodarbības gaitā katrs skolēns no auduma lupatiņas, izveido rotaļlietu – vāverīti un iemācās to “dancināt”. Nodarbībā iekļauta saruna par materiāliem, to īpašībām un praktiskais darbs – locīšana, rullēšana, tīšana, mezglu siešana. Nodarbības noslēgumā ar skolēniem tiek pārrunāta nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nozīme.

Nodarbības laikā skolēni attīsta ieradumu darbu paveikt pēc iespējas kvalitatīvāk, darboties patstāvīgi un darba gaitā ievērot arī citu vajadzības un sniegt palīdzību. Skolēni stiprina prasmes darboties pēc izvirzītajiem noteikumiem un pārvaldīt savas emocijas un uzvedību atbilstoši situācijai.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība ir piemērota pamatskolas vecuma skolēniem. Nodarbības temats saistīts ar pamatizglītības mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” apgūstamo mācību priekšmetu „Sociālās zinības” un „Latvijas un pasaules vēsture” tematiem un mācību jomā „Tehnoloģijas” apgūstamā mācību priekšmeta „Dizains un tehnoloģijas” tematiem.

Iespējams organizēt divas paralēlas nodarbības par vienu tēmu ar kopējo dalībnieku skaitu 40.

Ja muzeju vēlas apmeklēt lielāks dalībnieku skaits kā norādīts, tad ir iespējams paralēli organizēt vairākas tematiski atšķirīgas nodarbības (skolēni tiek sadalīti grupās, katrai no tām notiek cita nodarbība ar līdzīgu norises laiku, pēc tam grupas mainās). Maksa tiek aprēķināta par katru nodarbību.

Dažāda vecuma skolēniem ir iespējams paralēli organizēt tematiski atšķirīgas nodarbības dažādām vecuma grupām.

Nodarbību iespējams pielāgot mazākumtautību skolēniem.

Nodarbību piedāvājam arī izbraukumā.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 40 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 20.