Pagalma izstāde ar aktivitātēm "Malēnieša raksturs jeb ak, prieks, ak, lustes, ak, borģele!"

Nodarbības mērķis: Vadot laiku jautrās un kustīgās rotaļās, iepazīstināt skolēnus ar Latvijas Ziemeļaustrumvidzemes iedzīvotājiem – malēniešiem un viņu raksturu,  tādējādi iesaistot skolēnus vietējās kopienas kultūras izzināšanā.

Nodarbības gaita: Nodarbības ievadā notiek saruna ar skolēniem, noskaidrojot, kas ir malēnieši un kur viņi dzīvo. Nodarbības gaitā skolēni, piedaloties  dažādās aktivitātēs, tiek iepazīstināti ar malēnieša rakstura īpašībām - spītību, neatlaidību – “nesot gaismu maisos”; vientiesību – “sargājot sāls lauku”;   uzticēšanos – “dalot mantu”; māņticību – “sitot vellu”;  radošumu – “šaujot baļķus”. Nodarbībā iekļautas komandu spēles ar veiklības, precizitātes, ātruma un spēka vingrinājumiem. Noslēgumā ar skolēniem tiek pārrunāta, vietējās kopienas kultūras izzināšanas nozīme personības identitātes veidošanā.

Nodarbības laikā skolēni stiprina prasmes priecāties par saviem un citu sasniegumiem, ar cieņu izturēties pret atšķirīgo, sadarboties grupā un darboties pēc izvirzītiem noteikumiem.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība piemērota visu vecumu skolēniem. Nodarbības temats ir saistīts ar pamatizglītības mācību jomā “Sociālā un pilsoniskā” apgūstamā  mācību priekšmeta  “Sociālās zinības” tematiem , un vidējās izglītības mācību jomā “Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” apgūstamā pamatkursa  “Kultūras pamati” tematiem.

Nodarbība notiek muzeja pagalmā.

Ja muzeju vēlas apmeklēt lielāks dalībnieku skaits kā norādīts, tad ir iespējams paralēli organizēt vairākas tematiski atšķirīgas nodarbības (skolēni tiek sadalīti grupās, katrai no tām notiek cita nodarbība ar līdzīgu norises laiku, pēc tam grupas mainās). Maksa tiek aprēķināta par katru nodarbību.

Dažāda vecuma skolēniem ir iespējams paralēli organizēt tematiski atšķirīgas nodarbības dažādām vecuma grupām.

Nodarbību iespējams pielāgot mazākumtautību skolēniem.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 45 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 25.