Izglītojoša nodarbība "Malēniešu vārdu spēle"

Nodarbības mērķis: Caur aizraujošām rotaļām ar  seniem malēniešu vārdiem radīt sapratni par nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidību, nozīmīgumu un tā saglabāšanas nepieciešamību.

Nodarbības gaita: Nodarbības ievadā notiek saruna ar skolēniem par dažādās Latvijas vietās lietoto atšķirīgo valodu, noskaidrojot skolēnu personīgo pieredzi un izceļot vietējo - malēniešu valodu. Nodarbības gaitā skolēniem, darbojoties pāros, katram jāiepazīst 12 malēniešu vārdi un jāsameklē atbilstošs literārais vārds.  Pēc veiksmīgas uzdevuma izpildes katrs skolēnu pāris ”kārto eksāmenu”, spēlējot spēli “Odu sišana”. Nodarbības noslēgumā seko pārrunas par nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojumu saglabāšanas nepieciešamību.

Nodarbības laikā skolēni stiprina prasmes cienīt sevi un citus, respektēt atšķirīgo un ar cieņu izturēties pret latviešu valodu un tās izlokšņu īpatnībām, kā arī veido izpratni par dzimtās valodas nozīmi personiskās identitātes tapšanā.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība piemērota vidusskolas 10.–12. klašu skolēniem, apgūstot mācību jomas „Valodas” pamatkursa „Latviešu valoda”  tematu „Valoda un sabiedrība” . Nodarbība piemērota arī pamatskolas 8.–9. klašu skolēniem. Nodarbības temats ir saistīts ar vidējās izglītības mācību jomā „Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” apgūstamā pamatkursa „Kultūras pamati” tematu “Kultūras mantojuma daudzveidība”.

Iespējams organizēt divas paralēlas nodarbības par vienu tematu ar kopējo dalībnieku skaitu 40.

Ja muzeju vēlas apmeklēt lielāks dalībnieku skaits kā norādīts, tad ir iespējams paralēli organizēt vairākas tematiski atšķirīgas nodarbības (skolēni tiek sadalīti grupās, katrai no tām notiek cita nodarbība ar līdzīgu norises laiku, pēc tam grupas mainās). Maksa tiek aprēķināta par katru nodarbību.

Dažāda vecuma skolēniem ir iespējams paralēli organizēt tematiski atšķirīgas nodarbības dažādām vecuma grupām.

Nodarbību piedāvājam arī izbraukumā.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 45 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 40.