Izglītojoša nodarbība "Dārgumu meklēšana muižas parkā"

Nodarbības mērķis:  Vērojot muižas vēsturisko apbūvi, izzināt lauku muižas apsaimniekošanu un sadzīvi un radīt skolēniem izpratni par muižas kompleksu kā kultūrvēsturisku pieminekli.

Nodarbības gaita: Nodarbības sākumā, nelielas pastaigas laikā, skolēni tiek iepazīstināti ar Jaunlaicenes muižas centra ēkām un to pielietojumu, kā arī ar lauku muižas apsaimniekošanas kārtību  un sadzīvi. Turpmākā nodarbības gaitā skolēni, liekot lietā iepriekš dzirdēto, sekojot norādēm un izpildot uzdevumus, visi kopā meklē noslēptus dārgumus. Nodarbības noslēgumā ar skolēniem tiek pārrunāts par iegūtajiem „dārgumiem”.

Nodarbības laikā skolēni stiprina koncentrēšanās un klausīšanās prasmes, trenē atmiņu, attīsta prasmes sadarboties grupā un pielāgot savu uzvedību, ņemot vērā citu grupas biedru vajadzības.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība piemērota visu vecumu skolēniem, (pielāgojot valodas un uzdevumu sarežģītības līmeni), īpaši pamatskolas 8. klašu skolēniem mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” apgūstot mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēsture” tematu “Hercogistes un lielvalstu varas laiks Latvijas teritorijā” un 5.klašu skolēniem mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” apgūstot mācību priekšmeta „Sociālās zinības un vēsture” tematu “Kā izzināt sava novada, tuvākās apkārtnes vēsturi”.

Nodarbība notiek Jaunlaicenes muižas parkā.

Iespējams organizēt divas paralēlas nodarbības par vienu tēmu ar kopējo dalībnieku skaitu 20.

Ja muzeju vēlas apmeklēt lielāks dalībnieku skaits kā norādīts, tad ir iespējams paralēli organizēt vairākas tematiski atšķirīgas nodarbības (skolēni tiek sadalīti grupās, katrai no tām notiek cita nodarbība ar līdzīgu norises laiku, pēc tam grupas mainās). Maksa tiek aprēķināta par katru nodarbību.

Dažāda vecuma skolēniem ir iespējams paralēli organizēt tematiski atšķirīgas nodarbības dažādām vecuma grupām.

Nodarbību iespējams pielāgot mazākumtautību skolēniem.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 45 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 10.