Izglītojoša nodarbība "Nu ir gaiša istabiņa"

Nodarbības mērķis: Iepazīt un saprast senos telpu apgaismošanas veidus un rīkus latviešu zemnieku mājās, raisot pārdomas un izdarot secinājumus par elektrības nozīmi un ietekmi mūsdienās.

Nodarbības gaita: Nodarbības ievadā notiek saruna ar skolēniem par telpu apgaismošanu senāk un tagad. Nodarbības gaitā skolēni, vērojot vēsturiskos apgaismes priekšmetus un ierīces, piedaloties eksperimentos, uzinot par sveču gatavošanā pielietotajiem materiāliem un metodēm, izgatavojot katram savu sveci ar mērkšanas metodi, izdara secinājumus par apgaismes ķermeņu  attīstību gadsimtu gaitā un gaismas un elektrības  nozīmi mūsdienās.

Nodarbības laikā skolēni attīsta prasmes izdarīt vienkāršus secinājumus un formulēt tos, darboties pēc izvirzītajiem noteikumiem un pārvaldīt savas emocijas un uzvedību atbilstoši situācijai.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība piemērota pirmsskolas vecuma bērniem un pamatskolas vecuma skolēniem. Nodarbības gaita tiek pielāgota atbilstoši vecumam un spējām. Nodarbības temats saistīts ar pamatizglītības mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” apgūstamo mācību priekšmetu „Sociālās zinības” un „Latvijas un pasaules vēsture” tematiem un mācību jomā „Dabaszinātnes”  apgūstamā mācību priekšmeta „Dabaszinības” tematiem.

Nodarbību iespējams pielāgot skolēniem ar īpašām vajadzībām un mazākumtautību skolēniem.

Nodarbību piedāvājam arī izbraukumā.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 45 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 20.