Izglītojoša nodarbība "Skološanās ne pa jokam"

Nodarbības mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar izglītības procesu un mācību metodēm Latvijā 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā, salīdzinot un izdarot secinājumus par senās un mūsdienu skolas atšķirībām.

Nodarbības gaita: Nodarbības ievadā skolēni tiek iepazīstināti ar skolu sistēmu Vidzemē. Nodarbība veidota kā senās skolas mācību stundas, kur skolēni piedalās un izmēģina gan boksterēšanu, gan aritmētiku, gan rakstīšanu ar grifeli, gan arī iepazīst skolu kārtības uzturēšanai lietoto sodu sistēmu. Nodarbības noslēgumā ar skolēniem tiek pārrunātas senās izglītības sistēmas labās un sliktās puses un salīdzinātas tās ar mūsdienām.

Nodarbības laikā skolēni attīsta prasmes izdarīt vienkāršus secinājumus un formulēt tos, darboties pēc izvirzītajiem noteikumiem un pārvaldīt savas emocijas un uzvedību atbilstoši situācijai.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība piemērota pamatskolas 5.–9. klašu skolēniem apgūstot mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” mācību priekšmetu tematus, īpaši 8. klasei mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēsture” tematu “Latviešu nācijas veidošanās” un 5. klasei mācību priekšmeta „Sociālās zinības un vēsture” tematu “Kā pētīt un saglabāt vēstures liecības?”

Ja muzeju vēlas apmeklēt lielāks dalībnieku skaits kā norādīts, tad ir iespējams paralēli organizēt vairākas tematiski atšķirīgas nodarbības (skolēni tiek sadalīti grupās, katrai no tām notiek cita nodarbība ar līdzīgu norises laiku, pēc tam grupas mainās). Maksa tiek aprēķināta par katru nodarbību.

Dažāda vecuma skolēniem  ir iespējams paralēli organizēt tematiski atšķirīgas nodarbības dažādām vecuma grupām.

Nodarbību piedāvājam arī izbraukumā.

Visos minētajos gadījumos nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 45 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 20.