Izglītojoša nodarbība "Eglītes plūkšana"

Nodarbības mērķis: Iepazīstot un piedzīvojot senās Ziemassvētku tradīcijas, attīstīt skolēnu intelektuālās spējas un komunikatīvās prasmes, kas balstītas uz līdztiesīgām savstarpējām attiecībām saskarsmē.

Nodarbības gaita: Nodarbība paredzēta Ziemassvētku gaidīšanas laikam. Nodarbības sākumā ar skolēniem tiek pārrunātas Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas senāk un tagad. Skolēni tiek iepazīstināti ar jēdzienu “dedzināt eglīti” un “eglītes plūkšana” nozīmi un izcelšanos. Nodarbības gaitā skolēni piedalās aktivitātē “Laimes aka” un “Eglītes plūkšana” ar “ķīlu izpirkšanas” uzdevumiem, mīklu minēšanu, tautas dziesmām un rotaļām. Katram skolēnam ir iespēja izliet laimi no sveču taukiem. Nodarbības noslēgumā ar skolēniem tiek pārrunāts, kā saglabāt un iedzīvināt senās Ziemassvētku tradīcijas mūsdienās un kādēļ tas ir svarīgi. Nodarbību lieliski var papildināt ar Ziemassvētku radošajām darbnīciņām “Našķošanās” vai “Krāsainie dzīpariņi”.

Nodarbības laikā skolēni attīsta prasmes, kas balstītas uz līdztiesīgām savstarpējām attiecībām saskarsmē, mācās priecāties par saviem un citu sasniegumiem, atbalstīt grupas biedrus un izrādīt empātiju, pārvaldīt savas emocijas un uzvedību atbilstoši situācijai.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība ir piemērota visu vecumu skolēniem. Nodarbības gaita, mainot valodas un uzdevumu sarežģītības līmeni, tiek pielāgota atbilstoši skolēnu vecumam un spējām. Nodarbības temats saistīts ar pamatizglītības mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” apgūstamo mācību priekšmetu „Sociālās zinības” un „Latvijas un pasaules vēsture” tematiem, mācību jomā „Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” apgūstamā mācību priekšmeta „Literatūra” tematiem un vidējās izglītības mācību jomā „Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” apgūstamā pamatkursa „Kultūras pamati” tematiem.

Nodarbību iespējams pielāgot skolēniem ar īpašām vajadzībām un mazākumtautību skolēniem.

Nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 1 stunda, vēlamais dalībnieku skaits līdz 20.