Radošā darbnīca "Našķošanās"

Nodarbības mērķis: Kopīgi strādājot, iepazīt senās latviešu gadskārtu tradīcijas, gūt jaunas zināšanas, iemaņas un prasmes un veidot jaunus ieradumus.

Nodarbības gaita: Radošā darbnīca paredzēta  Ziemassvētku gaidīšanas laikam kopā ar izglītojošo nodarbību “Eglītes plūkšana”. Nodarbības sākumā ar skolēniem tiek pārrunāta saldumu gatavošanas vēsture un latviešu zemnieku mājās gatavoto saldumu veidi un tehnoloģijas. Nodarbības gaitā skolēni patstāvīgi, kopā darbojoties, pagatavo našķus „Saldie kartupeļi”, kurus varēs paņemt uz mājām. Nodarbības noslēgumā ar skolēniem tiek pārrunāts, kā un kur jauniegūtās zināšanas un prasmes var pielietot.

Nodarbības laikā skolēni attīsta prasmes būt zinātkāriem un radošiem, sadarboties grupā, priecāties par saviem un citu sasniegumiem, patstāvīgi darboties ar neatlaidību, gribasspēku un mērķtiecību, pārvaldīt savas emocijas un uzvedību atbilstoši situācijai.

Nodarbības atbilstība mācību saturam: Nodarbība ir piemērota pirmsskolas vecuma bērniem, pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem. Nodarbības gaita tiek pielāgota atbilstoši vecumam un spējām. Nodarbības temats saistīts ar pamatizglītības mācību jomā „Sociālā un pilsoniskā” apgūstamo mācību priekšmetu „Sociālās zinības” un „Latvijas un pasaules vēsture” tematiem, mācību jomā „Tehnoloģijas” apgūstamā mācību priekšmeta „Dizains un tehnoloģijas” tematiem un vidējās izglītības mācību jomā „Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” apgūstamā pamatkursa „Kultūras pamati” tematiem.

Nodarbību iespējams pielāgot skolēniem ar īpašām vajadzībām un mazākumtautību skolēniem.

Nodarbības gaitu lūdzam saskaņot ar muzeja darbinieku, piesakoties.

Aktivitātes ilgums ~ 45 minūtes, vēlamais dalībnieku skaits līdz 20.